Meld je aan voor onze verloskundige praktijk!

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onderstaande diensten, die binnen FemMonde centrum voor vrouwenzorg worden uitgevoerd.

 • Hormoonexpert voor vrouwen
 • Coaching
 • Vertrouwenspersoon consult(en)
 • Fempowerement Academy
 • Academy voor professionals

Definitie

 • Een client die ervoor kiest gebruik te maken van één van bovengenoemde diensten wordt voorafgaand een consult/begeleidingstraject/deelname aan een bijeenkomst gewezen op deze Algemene Voorwaarden.

Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Client en opdrachtgever (FemMonde centrum voor vrouwenzorg) zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
 • FemMonde centrum voor vrouwenzorg spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. FemMonde centrum voor vrouwenzorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
 • In geval van coaching is cliënte zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. 

Geheimhouding

 • Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door een cliënt wordt ingebracht, wordt door FemMonde centrum voor vrouwenzorg vertrouwelijk behandeld. 
 • FemMonde centrum voor vrouwenzorg kan bepaalde onderwerpen geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na de door jezelf genoemde specifieke attentie hiervoor kan het materiaal niet geanonimiseerd gebruikt worden.

Bijeenkomsten en betaling

 • Op de factuur staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten de aangeschafte dienst bestaat. 

De factuur wordt altijd voorafgaand deelname van een door FemMonde centrum voor vrouwenzorg geleverde dienst aan je verstuurd.

 • Alle diensten vinden plaats binnen FemMonde centrum voor vrouwenzorg aan de Heemraadstraat 94, 3131 VH te Vlaardingen
 • Als de factuur betaald is, kan de gekozen dienst niet worden geretourneerd.
 • Als er in geval van coaching betaald is door een werkgever en ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt en FemMonde centrum voor vrouwenzorg over voortgang en afronding van het traject. 
 • Bij ziekte van beide partijen wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.
 • Afspraken die betaald zijn en door client niet binnen 24 uur worden afgezegd, hiervan wordt het tarief niet terug geretourneerd aan client.
 • FemMonde centrum voor vrouwenzorg onderscheidt diensten inclusief en exclusief BTW, scholingskosten zijn fiscaal aftrekbaar.
 • De factuur wordt na akkoord direct digitaal naar je verzonden. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.